Vedtægter

Vedtægter for Petanqueklubben ”Star Master’s Danmark”

Navn og hjemsted.
1. Klubbens navn er ”Star Master’s Danmark”.
2. Star Master’s Danmark er hjemmehørende i Solrød kommune og klubbens officielle adresse er den til enhver tid valgte formands privatadresse.

Medlemskab af organisationer.
3. Star Master’s Danmark er medlem af Dansk Petanque Forbund. Klubben er underlagt – og er forpligtet til at overholde forbundets vedtægter og regler, som i fornødent omfang indarbejdes i denne vedtægt.

Formål.
4. Star Master’s Danmarks formål er, i en sportslig og venskabelig ånd, at fremme fællesskabet om- og interessen for petanquesporten. Star Master’s Danmark’s aktiviteter skal tilgodese såvel bredde- som elitesporten gennem afholdelse af træning og turneringer m.m.

Medlemmer.
5. Enhver, der har betalt kontingent til Star Master’s Danmark og som tilslutter sig klubbens vedtægter, formål og idegrundlag er medlem af klubben. Interesserede har adgang til deltagelse i 2 træningsdage inden kontingentbetaling og optagelse som medlem i klubben.
6. Star Master’s Danmark tegner spillerlicens i Dansk Petanque Forbund til klubbens medlemmer.
7. Det er kun tilladt at have licens i en klub ad gangen. Flytter en spiller sin licens til en anden klub, mister den pågældende automatisk sit medlemskab af Star Master’s Danmark. Eventuelt klubskifte skal ske i henhold til Dansk Petanque Forbunds regler. Der kan i visse tilfælde gives dispensation.
8. Et medlem kan af en enig bestyrelse idømmes karantæne eller ekskluderes, når særlige forhold giver anledning til det. Pågældende skal forinden have en advarsel og gives lejlighed til at udtale sig overfor bestyrelsen. Medlemmet kan kræve sagen forelagt til afgørelse på førstkommende generalforsamling, dog uden det får opsættende virkning for bestyrelsens beslutning.

Generalforsamling.
9. Generalforsamlingen er Star Master’s Danmarks højeste myndighed.
10. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i oktober måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse bilagt dagsorden kan ske elektronisk.
11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)      Valg af dirigent.
2)      Valg af referent og stemmetællere.
3)      Formandens beretning.
4)      Beretning fra udvalg.
5)      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
6)      Behandling af indkomne forslag.
7)      Kassereren fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent.
8)      Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:
a) Formand + 1 bestyrelsesmedlem (i ulige år).
b) Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år).
c) 1. og 2. bestyrelsessuppleant (hvert år).
9)      Valg af medlemmer til udvalg – vælges for 2 år ad gangen.
a) 2 spilleudvalgs medlemmer i lige år og 3 i ulige år     
b) 3 trivselsudvalgs medlemmer i lige år og 2 i ulige år.
1
c) 2 anlægsudvalgs medlemmer i lige år og 3 i ulige år.
10)    Valg af revisorer og revisorsuppleanter:
a) 2 revisorer (hvert år)
b) 1. og 2. revisorsuppleant (hvert år).
11)     Eventuelt.

12. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

13.Endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling udsendes bilagt eventuelle forslag, revideret regnskab, budgetforslag og eventuelle andre bilag senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

14.Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at kontingent er betalt. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 14 år med licens tegnet i Dansk Petanque Forbund. Valg til bestyrelsen forudsætter, at man er fyldt 18 år og har været aktivt medlem af Star Master’s Danmark i mindst 2 sammenhængende regnskabsår.

 • 15. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • 16. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning. Skriftlig afstemning anvendes, hvis blot ét stemmeberettiget medlem kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling.

 • 17. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer har fremsat skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. Anmodningen skal indeholde den ønskede dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og den skal være underskrevet af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

Ledelse.

18. Star Master’s Danmark ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.

 • En formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt klubbens medlemmer.
 • Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
 • Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
 • Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen.
 • Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år og for bestyrelsessuppleanter 1 år. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.
 •  
 • 19. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig med næstformand og sekretær samt eventuelle repræsentanter i udvalg. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
 • 20. Bestyrelsen er klubbens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og den leder klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Formanden og et bestyrelsesmedlem – eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem kan tegne klubben.
 • 21. Bestyrelsen kan oprette underafdelinger i klubben, hvor der ikke kræves licens.
 • 22. Bestyrelsen udpeger deltagerne til repræsentantskabsmøde i Dansk Petanque Forbund.

Økonomi, regnskab og revision.

 • 23. Star Master´s Danmark’s regnskabsår er fra 1. oktober – 30. september.
 • 24. Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører kassebog og medlemsregister. Star Master´s Danmark´s kontante midler indsættes på konto i et pengeinstitut – bortset fra en kassebeholdning, der skal være af en beskeden størrelse.
 • 25. Klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen og gælder for det efterfølgende kalenderår. Seneste betalingsfrist er ultimo januar. Et udtrådt medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent – eller krav på klubbens øvrige midler. Bemærk – seniorkontingent betales fra det år medlemmet fylder 18 år.
 • 26. Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at få forevist klubbens regnskaber, herunder kassebilag, kontoudtog og kassebeholdning.
 • 27. Interne udvalg er underlagt bestyrelsen – og deres økonomi skal godkendes af bestyrelsen. Star Master’s Danmark’s interne udvalg, kan maksimalt bestå af 5 medlemmer pr. udvalg. Medlemmerne af de respektive udvalg vælges for 2 år ad gangen. 

2 spilleudvalgs medlemmer vælges lige år og 3 i ulige år. 
3 trivselsudvalgs medlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år.
2 anlægsudvalgs medlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år.

 • 28. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.
 •  
 • 29. Revisorerne reviderer klubbens årlige regnskab og påtegner det inden det afleveres til bestyrelsen senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

Tegningsregler og hæftelse.

 • 30.  Økonomiske dispositioner på klubbens vegne over 10.000 kr. kræver formand og kasserers godkendelse og underskrift i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Star Master´s Danmark hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubbens til enhver tid tilhørende formue.

Vedtægtsændringer.

 • 31. Klubbens vedtægt kan ændres, når et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det på en generalforsamling.

Klubbens opløsning.

 • 32. Star Master´s Danmark kan opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Opløsning kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Hvis dette ikke tilfældet indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter på dagsordenen:
 1. Valg af dirigent.
 2. Opløsning af klubben.

Beslutning om opløsning af klubben kræver i dette tilfælde almindeligt stemmeflertal.

 • 33. Ved opløsning af klubben skal eventuelle aktiver tilfalde almennyttigt børne- og ungdomsarbejde i Solrød Kommune.  Oprindelig formulering vedtaget på Star Master´s Danmark´s stiftende generalforsamling den 20. november 2007
 • Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling:

20.12.2008,
06.02.2010
23.11.2010
05.03.2012
20.11.2012
19.10.2013
11.11.2014
22.10.2016
14.10.2017
20.10.2018
22.10.2022

Print Friendly, PDF & Email